Uzman Jandarma Kanunu

Kanun No. Kabul Tarihi
3466 28 . 5 . 1988

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kadro görev yerlerinde devamlı personel istihdam ederek hizmetteki verimi artırmak maksadıyla; Uzman Jandarma temini, bunlarm hizmet şartlan, görev ve sorumlulukları, hak ve yükümlülükleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Uzman Jandarma Kanunu’nun tamamını görmek için tıklayın.