UZMAN JANDARMA ATAMA VE SİCİL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmelik; uzman jandarmaların atama, kıt’a karargah kurum ve idari işlerde görevlendirilmeleri, nasıp, sicil, rütbe terfii, kademe ilerlemesi ve Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemleri ile bu işlemlere esas olacak sicil belgelerinin şekil ve muhtevasını, düzenlenme ve gönderilme usulünü, astsubaylığa geçirilme ile meslek içi eğitimlerinde uygulanacak esas ve usulleri düzenler.

Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik, uzman jandarmaları bunların istihdam edildikleri birlik komutanlıklarını, karargah ve kurum amirliklerini, sicil üstlerini, nasıp, rütbe terfii, kademe ilerlemesi işlemleri ile görevli personeli ve sicil bağlantısı yönünden mülki amirlikleri kapsar.

Uzman Jandarma Atama ve Sicil Yönetmeliği’nin tamamını görmek için tıklayın.