TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Genel Esaslar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 125-134 üncü maddeleri gereğince hak sahibi oldukları izinlerin verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile harp okulları, fakülteler, yüksek okullar, askerî liseler, astsubay hazırlama ve sınıf okulları ile uzman jandarma okullarında öğrenim gören askerî öğrencileri, izin vermeye yetkili makamları ve izinlerle ilgili işlemleri kapsar.

Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği’nin tamamını görmek için tıklayın.