TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU

Kanun Numarası : 926

Kabul Tarihi : 27/7/1967

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/8/1967 Sayı : 12670

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 6 Sayfa : 2352

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

I – Kapsam:

Madde 1 – Bu kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile harp okulları, fakülteler, yüksek okullar ve astsubay okullarında öğrenim yapan asker öğrencilere uygulanır.

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel kanunlarına tabidirler.

II – Amaç:

Madde 2 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/1 md.)

Bu kanun subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerin yetiştirilmelerini, sınıflandırılmalarını, görev ve yükümlülüklerini, terfi ve taltifleri ile her türlü özlük haklarını düzenler.

III – Tarifler:

926 Sayılı Personel Kanunu’nun tamamını indirmek için tıklayın.