ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU

Kanun Numarası : 353
Kabul Tarihi : 25/10/1963
Yayımlandığı R. Gazete :Tarih :26/10/1963 Sayı: 11541 (Mükerrer)
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 2123

BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş:
Madde 1 – (Değişik birinci fıkra: 21/1/1981 – 2376/1 md.) Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanacak askeri mahkemeler; kolordu, ordu, (deniz ve havada eşidi) ve kuvvet komutanlıkları ile Genelkurmay aşkanlığı nezdinde Milli Savunma Bakanlığınca kurulur.Kuvvet Komutanlıklarının yapacakları teklif veya Genelkurmay Başkanlığının, doğrudan doğruya göstereceği lüzum üzerine, diğer kıta komutanlıkları veya askeri kurum amirlikleri nezdinde de Milli Savunma Bakanlığınca askeri mahkeme kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir. Bir garnizonda aynı Kuvvetten nezdinde askeri mahkeme kurulması gereken birden fazla kıta komutanlığı bulunursa Genelkurmay Başkanlığının uygun göreceği bir kıta komutanlığı nezdinde Milli Savunma Bakanlığınca yeteri kadar askeri mahkeme kurulması ile yetinilebilir. Askeri Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58 ve 59 uncu maddeleri ile 148 inci maddesinin (B) fıkrasında yazılı suçları işliyenlerin yargılanmaları Milli Savunma Bakanlığının önceden tesbit ve Resmi Gazete ile yayınlayacağı askeri mahkemelerde yapılır.

353 Sayılı Kanun’un tamamını indirmek için tıklayın.