KANUNLAR VE MEVZUAT
Uzman Jandarma Kanunu

Uzman Jandarma Kanunu

Kanun No. Kabul Tarihi 
3466 28 . 5 . 1988

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kadro görev yerlerinde devamlı personel istihdam ederek hizmetteki verimi artırmak maksadıyla; Uzman Jandarma temini, bunlarm hizmet şartlan, görev ve sorumlulukları, hak ve yükümlülükleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir. 

 

Uzman Jandarma Kanunu'nun tamamını görmek için tıklayın.