KANUNLAR VE MEVZUAT
Subay Sicil Yönetmeliği

SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

Amaç

Madde 1-   Bu Yönetmelik; subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayırma işlemlerini; bu işlemlere esas olacak sicil belgelerinin şekil ve muhtevasını, düzenleme ve gönderilme usulünü, sicil değerlendirme ve denetleme kurullarının çalışma esaslarını; rütbe terfii, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerlemesi yapamayanlar hakkında yapılacak işlemleri; general veya amiralliğe yükselecek albaylar ile general ve amirallerin rütbe terfileri ile ilgili olarak Yüksek Askerî Şûranın çalışma ve karar alma usulünü, değerlendirme notu verme esaslarını; general ve amirallerin kıt’a hizmeti sürelerini, astsubaylıktan subay olma şartlarını ve diğer hususlarda yapılacak işlemleri düzenler.

 

Subay Sicil Yönetmeliği'nin tamamını görmek için tıklayın.