KANUNLAR VE MEVZUAT
Harp Okulları Kanunu

HARP OKULLARI KANUNU

Kanun Numarası : 4566
Kabul Tarihi : 11/5/2000
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/5/2000 Sayı : 24052
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
Madde – 1 Bu Kanunun amacı, Türk Silâhlı Kuvvetleri harp okullarındaki yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri 
belirlemek, harp okullarının teşkilâtlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim, öğretim, araştırma, yayın, öğretim 
elemanları ve öğrencilerle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 – Bu Kanun, Türk Silâhlı Kuvvetleri harp okullarını, bunlara bağlı eğitim-öğretim kurumlarını ve bunlarla 
ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

 

Harp Okulları Kanunu'nun tamamını görmek için tıklayın.