KANUNLAR VE MEVZUAT
926 Sayılı Personel Kanunu

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU

          Kanun Numarası                    : 926

          Kabul Tarihi                           : 27/7/1967

          Yayımlandığı R. Gazete         : Tarih  : 10/8/1967   Sayı : 12670

          Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5   Cilt : 6   Sayfa : 2352

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             I – Kapsam:

             Madde 1 – Bu kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile harp okulları, fakülteler, yüksek okullar ve astsubay okullarında öğrenim yapan asker öğrencilere uygulanır.

             Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel kanunlarına tabidirler.

             II – Amaç:

             Madde 2 – (Değişik: 3/7/1975 - 1923/1 md.)

             Bu kanun subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerin yetiştirilmelerini, sınıflandırılmalarını, görev ve yükümlülüklerini, terfi ve taltifleri ile her türlü özlük haklarını düzenler.

             III – Tarifler:

 

926 Sayılı Personel Kanunu'nun tamamını indirmek için tıklayın.